ACB cijfers

...

In het ABC van ACB wezen we al op de afwezigheid van rigide instroom- en uitstroomcriteria. Dat heeft er mee voor gezorgd dat we ACB kwalitatief en op maat van de doelgroep konden ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben we van in het begin nauwkeurig geregistreerd met wie we werkten, welke acties we ondernamen en tot wat die hebben geleid.
Hieronder volgt een overzicht van wat 10 jaar ACB-registratiewerk ons heeft geleerd.

tabel 1: status afgesloten coachingstrajecten
In de tabel hieronder gaat het om jongeren waarvan de coaching door ACB inmiddels werd stopgezet, en waarvan we zowel bij intake als bij stopzetting de status konden registreren.
In totaal gaat het om 380 jongeren sinds 2009, gemiddeld duurde de coaching door ACB 28 maanden.

(a)

lees meer

ACB legt zich ook toe op de coaching van schoolgaande jongeren. In regel gaat het om jongeren die voor de transitie onderwijs – werk staan. Eigen onderzoek wees uit dat de interventies van onze medewerkers met deze groep twee kanten opgaan: oriënterende interventies naar schoolkeuze of werk, en bemiddelende of motiverende interventies rond schoolfunctioneren.
(b)

lees meer

Nog aan te vullen valt dat 88 werkloze jongeren niet ingeschreven waren als werkzoekende op het moment van de intake door ACB. Deze indicator gebruiken wij zelf om een problematische groep af te baken in onze coaching. Het is een groep jongeren die extra intensief opgevolgd moet worden.
De wakkere lezer zal opmerken dat we de coaching van 77 jongeren hebben stopgezet terwijl ze toch nog werkloos waren. We hebben dat zelf onderzocht met de namenlijst van alle betrokkenen bij de hand. Wat bleek? In de meeste gevallen gaat het om jongeren die ondertussen reeds werkervaring hebben opgedaan maar vervolgens periodes van werk en werkloosheid (noodgedwongen) afwisselen. Onze medewerkers gaan ervan uit dat die jongeren genoeg hebben geleerd om hun loopbaan op eigen kracht verder te zetten.
Daarnaast vonden we een reeks redenen die de stopzetting van de coaching verklaarden zoals jongeren die een opleiding gingen volgen, verhuisden, verder gecoacht werden door een derde partij, af en toe (en helaas) ook een gevangenisstraf uit te zitten hadden…
(c)

lees meer

Onmiskenbaar is het grote aantal jongeren dat tijdens de ACB-coaching werk vond, en aan het werk was op het moment dat de coaching werd stopgezet. Verder in de tekst staan we nog stil bij jobs en contracten.

tabel 2: aantal jongeren in trajecten
Hier kijken we dus enkel naar de actieve coachingstrajecten, en dat tijdens de afgelopen 5 jaren.

(a en b)

lees meer

Het aantal jongeren in coaching proberen we beheersbaar te houden. We vinden het belangrijk dat voldoende nieuwe jongeren kunnen instromen, in het ideale scenario sluiten we daarvoor ook evenveel trajecten af. Dat kost moeite, in tabel 4 zullen we zien hoe jongeren niet snel geneigd zijn de coaching door ACB stop te laten zetten.
Wel dient opgemerkt:
– dat instromers meer intensief gecoacht worden dan anciens , globale cijfers zeggen hier dus niet alles.
– In 2014 vielen we een tijdlang terug van 3 op 2 ACB-medewerkers, vandaar een instromersdip in dat jaar. Tot 2014 waren we met ACB-medewerkers actief in Deurne, Borgerhout en het Kiel. Inmiddels is Formaat met een ACB-werking aanwezig op het Kiel. Een nieuwe ACB-medewerkster van JES ging categoriaal aan de slag met een experimentele ACB-coaching voor meisjes.
(c)

lees meer

Uit de tabel blijkt dat het aantal schoolgaande jongeren sterk steeg. Niet onbelangrijk is de vaststelling dat ACB op die manier ook meer preventief dan louter remedierend  actief kan zijn.
(d)

lees meer

Dit is een andere manier om aan te tonen hoe de ACB-coaching erin slaagt om jongeren aan het werk te krijgen. Merk op dat het hier om nieuwe tewerkstellingen gaat, dat die tewerkstelling meestal in een contract van bepaalde duur zit vervat, en dat individuele jongeren meerdere keren na mekaar tewerkgesteld kunnen geraken. Bij JES volgen we dat op met 4 globale kwartaalfoto s per jaar van iedereen in een coachingstraject.

tabel 3: profiel van jongeren in een actief coachingstraject
(278 jongeren in de ACB-coaching sep 2018)

(a)

lees meer


De instromers zijn uiteraard gemiddeld jonger, in 2018 lag hun gemiddelde leeftijd op 20 jaar en 7 maanden.
De allerjongsten die we coachen met ACB zijn (enkele) 15-jarigen.
(b)

lees meer

Onze 2 mannelijke medewerkers opereren vanuit de jongerencentra de Branderij en 21 N. Hun bereik hangt samen met de wijken waar ze ook fysiek aanwezig zijn.
Onze vrouwelijke ACB-medewerkster gaat deels op een andere manier tewerk en is ook online vindplaatsgericht actief. Haar bereik is geografisch breder.
(c)

lees meer

De Marokkaanse origine van onze 3 medewerkers zorgt wellicht voor een goede aansluiting bij jongeren van Marokkaanse origine. Op te merken valt dat de origine van de huidige instromers een meer divers beeld oplevert (met 30 jongeren van Marokkaanse origine op 61 instromers in de periode januari – september 2018)
(d)

lees meer

Mannelijke ACB-coaches bereiken een mannelijke doelgroep, die vaststelling deden we reeds lang geleden.
In de afgelopen jaren gingen we aan de slag met een ACB-variant voor meisjes (zie blog: www.jes.be/blog.php?id=163)
(e)

lees meer

Op zich zeggen de algemene categorieën (BSO – TSO – …) niet zoveel over de beroepskansen van jongeren, en verder hebben we de studierichtingen van onze doelgroep niet gedetailleerd geregistreerd.
Wat we wel kunnen vaststellen is dit:
Van de schoolgaande jongeren in onze doelgroep weten we (nog) niet of zij het secundair onderwijs af zullen maken, maar bij de schoolverlaters stellen we vast dat 30 % het secundair onderwijs niet heeft afgemaakt. Ter vergelijking: het Vlaams gemiddelde ligt hier onder 10%.
Daarnaast is 8% van de jongeren die we coachen (enkel) houder van een buitenlands diploma.

tabel 4: anciënniteit in de begeleiding
(van alle 278 jongeren die we vandaag coachen)

In de ACB-registratie kunnen we zien hoelang jongeren gecoacht worden. In september 2018 gaf dat volgend beeld:

We doen hier een merkwaardige vaststelling. Wanneer we de groep “meer dan 24 maanden coaching” verder ontleden met een bijkomende filter “en is vandaag aan het werk”, dan levert die selectie 84 jongeren op.
Dus anders gesteld: ook al hebben ze werk gevonden, toch kiezen 84 jongeren na 2 jaar nog steeds voor een coaching door ACB. De verwachting om via ACB aan het werk te geraken transformeert hier blijkbaar tot een vraag naar loopbaancoaching.
Met een bevraging van de betrokken jongeren willen we in de komende maanden te weten komen hoe dat precies zit…

In de laatste tabellen kijken we nog eens naar de tewerkstelling in een ACB-coaching.
Ieder jaar nemen we zoals gezegd 4 foto s (met zogenaamde kwartaalfiches per individuele coaching), en iedere keer wordt dan zichtbaar in welke jobs jongeren terecht zijn gekomen.

Tabel 5: jobs die meer dan 1 keer werden vermeld in de kwartaalreportage
(met het eerste kwartaal van 2018 als referentieperiode)

Geluiden die we weleens opvangen wijzen erop dat de jongeren in een ACB-coaching voor hun eerste job weinig kieskeurig (kunnen) zijn. Aan de slag geraken is in eerste instantie belangrijker.
Pas daarna beginnen andere factoren (zoals contractduur, werken in shifts, jobinhoud, omkadering…) een rol te spelen. In onze bevraging van jongeren later dit jaar, willen we daar een beter inzicht in verwerven.

Tabel 6: arbeidscontracten
(met het eerste kwartaal van 2018 als referentieperiode)
We kijken tot slot ook nog eens naar de contracten van alle ACB-jongeren die aan het werk waren tijdens het eerste kwartaal van 2018:

(a)

lees meer


We kunnen de tewerkstelling in een contract van bepaalde duur (58%) nog eens opspliten in uitzendarbeid (41%) en tijdelijke contracten met de werkgever (17%).

Wellicht stoten we hier op een belangrijke reden waarom jongeren niet geneigd zijn de ACB-coaching zomaar stop te zetten, ook al zijn ze aan het werk. De ACB-coaching is een extra voorzorgsmaatregel in tijden van onzekere tewerkstelling. Of zoals onze medewerker zei: “eerst moet ik de jongeren aan het werk krijgen, daarna moet ik ze ook aan het werk houden”.

Koen Hanssens

lees verder:
Dossier (1): Intro …
Dossier (2): Het ABC van ACB
Dossier (3): Interview met onze medewerkers van het eerste uur
Dossier (4): ACB in cijfers gevat

Later volgen nog:
Jongeren uit de ACB-coaching aan het woord
Vooruitblik met onze ACB-coördinator
ACB, enkele beleidsaanbevelingen

Geluiden die we weleens opvangen wijzen erop dat de jongeren in een ACB-coaching voor hun eerste job weinig kieskeurig (kunnen) zijn. Aan de slag geraken is in eerste instantie belangrijker.