Français en bas

Samen met kinderen en jongeren een sterke stad maken is een verantwoordelijkheid van vele actoren. Op 16 november brengen we 250 Vlaamse en Brusselse professionals uit verschillende sectoren samen rond deze thema’s:

  • Werken in de publieke ruimte, over het belang van deze ruimte voor kinderen en jongeren, en hoe we de soft- en hardware van de publieke ruimte kunnen verbeteren.
  • Politiserend werken, over hoe je samen met kinderen en jongeren hun noden en stem publiek maakt, en zo hun positie en de stad versterkt.
  • Stedelijk leiderschap, over straffe vrijwilligers (-collectieven) die zelf het heft in handen hebben genomen. Op eigen kracht slagen ze erin nieuwe maatschappelijke initiatieven uit de grond te stampen en anderen op sleeptouw te nemen.
  • Sterker naar werk, over hoe we jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen versterken en coachen naar een passende en duurzame tewerkstelling.
  • Geïntegreerd werken, over jongeren die zelf geen onderscheid maken tussen levensdomeinen en die baat hebben bij een sectoroverschrijdende aanpak.

In de voormiddag kies je uit deze sessies en in de namiddag word je geïnspireerd en draag je zelf bij in onze Dynamic Learning Space.

De voertaal van het congres is Nederlands. Een aantal sessies zijn in het Frans of worden simultaan vertaald.

Waarom mag je dit congres niet missen?

Grijp het moment om inspiratie op te doen, maar ook om eigen expertise te delen, om jouw stem te laten horen!

Hoe richt je publieke ruimte in, hoe kaart je onrecht aan, hoe coach je jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hoe steun je daadkrachtige vrijwilligers met eigen initiatieven, hoe werk je over sectoren heen? Deze thema’s vormen niet enkel de rode draad doorheen het congres, maar houden ons ook wakker. Het zijn onderwerpen waar we intensief mee bezig zijn, die we belangrijk vinden, waar we elke dag mee in aanraking komen.

Die stedelijke uitdagingen, vragen, noden … willen we samen met jullie aanpakken. We willen samen met jullie duidelijk maken dat kinderen en jongeren ertoe doen! We gebruiken de JES-praktijk om een aantal welgekozen vraagstukken in te leiden. Vervolgens spiegelen we onze praktijk aan die van partners en nodigen we experts uit die de praktijk verder kunnen duiden. We doen ook een appel op jou. Jouw inzichten en ervaringen geven we graag een plek tijdens de Dynamic Learning Space namiddag op het congres.

Ken je JES nog niet?

Wij zijn een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

Construire une ville forte avec les enfants et les jeunes est une responsabilité qui incombe à de nombreux acteurs. Le 16 novembre, nous réunirons 250 professionnels flamands et bruxellois de différents secteurs autour des thèmes suivants:

  • Travailler dans l’espace public: l’importance de cet espace pour les enfants et les jeunes, et la manière dont nous pouvons améliorer l’aspect matériel et immatériel de l’espace public.
  • Le travail de politisation: la manière de travailler avec les enfants et les jeunes afin que leurs besoins et leurs voix soient entendus et qu’ils puissent ainsi renforcer la ville et leur position dans celle-ci.
  • Le leadership urbain: des (collectifs de) bénévoles motivés qui prennent eux-mêmes les choses en main. Par leurs propres moyens, ils parviennent à lancer de nouvelles initiatives sociales et à entraîner d’autres personnes dans leur sillage.
  • Plus fort au travail: responsabiliser et accompagner les jeunes les plus éloignés du marché du travail vers un emploi adapté et durable.
  • Le travail transversal: L’approche intersectiorielle et les formes de travail qui correspondent mieux aux besoins des enfants et des jeunes qui ne font pas de distinction entre les différents domaines de vie.

Le matin, vous choisissez parmi ces sessions et l’après-midi, vous serez inspirés et vous contribuerez à notreDynamic Learning Space.

La langue principale de la conférence est le néerlandais. Un certain nombre de sessions sont en français ou seront traduites simultanément.

Pourquoi ne devriez-vous pas manquer cette conférence ?

Saisissez l’occasion de vous inspirer, mais aussi de partager votre propre expertise, de faire entendre votre voix !

Comment organiser l’espace public, comment lutter contre l’injustice, comment accompagner les jeunes qui sont très éloignés du marché du travail, comment soutenir les bénévoles énergiques dans leurs propres initiatives, comment travailler de manière intersectorielle ? Ces thèmes ne sont pas seulement le fil conducteur de la conférence, ils nous empêchent également de dormir. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons intensément, que nous trouvons importants, avec lesquels nous sommes en contact tous les jours.

Nous voulons aborder ces défis urbains, ces questions, ces besoins… avec vous. Avec vous, nous voulons faire comprendre que les enfants et les jeunes sont importants ! Nous utilisons la pratique du JES pour introduire un certain nombre de questions bien choisies. Nous mettons ensuite nos pratiques en miroir avec celles de nos partenaires et invitons des experts qui peuvent mieux interpréter ces pratiques. Nous faisons également appel à vous, à vos idées et à vos expériences que nous aimerions faire connaître lors de la conférence dans l’apres midi Dynamic Learning Space.


Vous ne connaissez pas encore JES ?

JES est une organisation de jeunesse qui s’adresse à tous les enfants et jeunes des métropoles d’Anvers, Bruxelles et Gand. Nous les soutenons au niveau de leurs loisirs, de l’enseignement, de (recherche) d’emploi et de bien-être.

Ons vormingsaanbod:

Ons jeugdverblijfcentrum:

Onze stedelijke jongerenwebsites:

Met steun van de Vlaamse Overheid