Een sterke stad dankzij een sterk jeugdwerk

...

Als sluitstuk van een geslaagde studiedag Empowered by JES en vanuit een rotsvast geloof in de kracht van jonge vrijwilligers in de stad, kropen we in onze pen.

Omdat jeugdwerk een antwoord geeft op stedelijke uitdagingen waar anderen dat schuldig blijven

De stad groeit, verjongt én verkleurt: de stedelijke bevolking wordt alsmaar groter, jonger en is superdivers samengesteld. Deze demografische trends brengen verschillende uitdagingen met zich mee die de laatste jaren niet meer uit het nieuws weg te denken zijn. De stad wordt onder meer geconfronteerd met een hoge jeugdwerkloosheid, een stijgend armoedecijfers, het onderwijs kent er een grote ongekwalificeerde uitstroom, de publieke ruimte staat onder een toenemende druk en er is een gebrek aan voor iedereen toegankelijke zinvolle vrijetijdsbesteding. Jongeren uit de stad die met deze uitdagingen geconfronteerd worden krijgen daarenboven vaak de boodschap dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en dreigen perspectief te verliezen. Met gekende gevolgen.

Daar waar verschillende instanties een antwoord op deze uitdagingen schuldig moeten blijven, durven we te stellen dat het jeugdwerk deze jongeren wél perspectief geeft. JES beschouwt de stedelijke uitdagingen als een extra stimulans om te doen waar we goed in zijn: kinderen en jongeren laten groeien en blinken, hen versterken en ondersteunen. Veel jong talent in de stad blijft al te vaak onaangeroerd en krijgt te weinig kansen tot ontwikkeling. We kiezen er resoluut voor om jongeren te benaderen vanuit hun weerbaarheid in plaats van hun kwetsbaarheid, en in deze context heeft vrijwilligerswerk een absolute meerwaarde. Het biedt jongeren een omgeving waarin ze volop kunnen experimenteren en hun talenten en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen. Jongeren waarvan vele het niet zouden verwachten, nemen als vrijwilliger verantwoordelijkheden op, verleggen hun grenzen en zetten activiteiten op ten dienste van de buurt. Met de talenten en competenties die ze tijdens hun vrijwilligerswerk ontwikkelen, kunnen ze ook op andere levensdomeinen aan de slag. Vrijwilligerswerk versterkt zo het individu, heeft een duidelijk impact op de buurt én draagt bij aan een antwoord op de uitdagingen die vandaag aan de grootstad verbonden zijn.


Iedereen winnaar

Een voorwaarde om vrijwilligerswerk in te zetten als een manier om jongeren te versterken is de intensieve coaching en begeleiding door beroepskrachten. Het zijn de professionele jeugdwerkers die er in slagen om de stedelijke jongeren te bereiken en met hen de cruciale vertrouwensband uit te bouwen. Ze motiveren hen om zich in te zetten voor hun buurt, creëren een context waarbinnen ze kunnen groeien, bieden een luisterend oor en nemen tijd om met hen te reflecteren over hun leren. Zij bieden de jongeren een omgeving waarbinnen ze zich kwetsbaar mogen en durven opstellen en waar het al eens fout mag gaan. Iets waar andere instanties vaak niet meer in slagen.

De stedelijke jongeren worden helaas te vaak gewezen op wat ze niet kunnen en waarin ze hebben gefaald. Het jeugdwerk daarentegen vertrekt vanuit wat ze goed kunnen en waarmee ze kunnen blinken, en dat werpt zijn vruchten af. Geef jonge vrijwilligers dus de kans om op eigen kracht en met de ondersteuning die zij zelf kiezen hun succes op te bouwen. Door de jonge vrijwilliger aan het stuur te zetten van hun eigen traject leidt vrijwillig engagement tot duurzame winst. Niet alleen voor de jonge vrijwilliger, maar ook de buurt, de stad en zelfs domeinen als onderwijs en tewerkstelling.

Lees hier meer over onze studiedag Empowered by JES en de coaching van stedelijke vrijwilligers.

Een voorwaarde om vrijwilligerswerk in te zetten als een manier om jongeren te versterken is de intensieve coaching en begeleiding door beroepskrachten.