Het ABC van ACB

...

Hoe krijg je ACB uitgelegd aan iemand met wie je de lift naar de vijfde verdieping deelt? Door snel te praten en dit te zeggen:

We coachen in Antwerpen jongeren naar opleiding en werk, en vaak zijn die jongeren op de institutionele radar  niet te zien. Anders gesteld: we richten ons tot jongeren die zich niet actief en via de normale voorzieningen aanmelden als werkzoekende.

Bij ACB gaat het om jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt . Die afstand ontstaat door het ontbreken van een netwerk, vroegtijdig schoolverlaten, een onvolgroeid inzicht in wat men kan en wil bereiken &

Voor die jongeren ontwikkelden we een voorziening tussen straat en loket . We zoeken ze vindplaatsgericht op in hun eigen leefomgeving en werken aan en vanuit een vertrouwensband met hun coach.
Wie nood heeft aan een grondiger inzicht in de ACB-methode verwijzen we naar onze publicatie Tussen straat en loket  van enkele jaren terug.

In Antwerpen stelt JES op dit ogenblik 4 arbeidscompetentiebegeleiders tewerk: één in Deurne (JACO 21N), één in Borgerhout (JACO De Branderij) en twee medewerksters met een categoriale focus op meisjes.

Last but not least heeft ACB zich door de afwezigheid van al te rigide in- en uitstroomindicatoren (zoals leeftijdsbeperkingen, coachingsduur, curriculum &) experimenteel kunnen ontwikkelen. Dat betekent niet dat ACB geen verantwoordingsplicht kent, het betekent wel dat ACB voortdurend bijgestuurd kon worden in de richting die ons het meest opportuun leek om de doelgroep kwalitatief te ondersteunen.lees verder:
Dossier (1): Intro …
Dossier (2): Het ABC van ACB
Dossier (3): Interview met onze medewerkers van het eerste uur
Dossier (4): ACB in cijfers gevat

Later volgen nog:
Jongeren uit de ACB-coaching aan het woord
Vooruitblik met onze ACB-coördinator
ACB, enkele beleidsaanbevelingen

we richten ons tot jongeren die zich niet actief en via de normale voorzieningen aanmelden als werkzoekende.